BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1437/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận đấu nối tạm thời đường nhánh từ khu đô thị Hoàng Mai vào QL1.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

Phúc đáp đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại vănbản số 160/UBND .CN ngày 09/01/2009 về việc cho phép đấu nối các tuyến đường nằmtrong Khu đô thị Hoàng Mai với QL1A; căn cứ công văn số 221/CĐBVN-GT ngày 20/01/2009của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối đường nhánh từ Khu đô thị Hoàng Maivào QL1 tỉnh Nghệ An để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Hoàng Mai.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý theo đề xuất của Cục Đường bộ VN cho phép đấu nốitạm thời 02 vị trí trên QL1 tại Km388+500 (T) và Km390+130 (T) vào đường nhánhKhu đô thị Hoàng Mai để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Hoàng Mai.

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối tạm thờitừ đường nhánh Khu đô thị Hoàng Mai vào QL1 phù hợp với TCVN4054-2005 (Đường ôtô - yêu cầu thiết kế); đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; có biện pháp đảm bảo trậttự an toàn giao thông trên QL1 trong phạm vi đấu nối.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng, bảo đảm antoàn giao thông, đóng điểm đấu nối tạm thời do Chủ đầu tư công trình có sử dụngđiểm đấu nối chi trả.

3. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kếkỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối tạm thời; quy định cụthể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công(sau khi có cam kết của Chủ dự án về mở và đóng điểm đấu nối tạm thời) và giámsát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Khu Quản lý đường bộ IV;
- Sở GTVT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGLê Mạnh Hùng