BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/BNN-TCTL
V/v: xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực Thủy lợi, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 539/PC-VPCP ngày 22/4/2011 của Văn phòngChính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trình Thủtướng Chính phủ hỗ trợ vốn để thanh toán khối lượng cho các dự án dự kiến hoànthành trong năm 2011 tại văn bản số 677/UBND-XD ngày 18/4/2011. Sau khi xemxét, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Tỉnh căn cứ vào tính cấpbách của các công trình Thủy lợi dự kiến hoàn thành trong năm 2011, nguồn vốnđầu tư và khả năng thanh toán để sắp xếp thứ tự ưu tiên đảm bảo ổn định dânsinh và an toàn công trình hạ tầng quan trọng.

2. Về dự án kè chống lũ bản QueNgoa, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.Trong đó, quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xử lýsạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cáccơ quan chức năng căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định nêu trên; kiểmtra, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, huy động các nguồn lực hợp pháp của địaphương để triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nướcvà nhân dân.

3. Về dự án nâng cấp sửa chữa cụmcông trình thủy lợi Nghĩa Tâm - Bình Thuận và dự án công trình thủy lợi hồ KheLợ: Đây là hai dự án thuộc các xã miền núi huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên đượcđầu tư từ nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý với tổng mức đầu tư của 02 dựán là 36,509 tỷ đồng, kế hoạch vốn đã bố trí hết tháng 3 năm 2011 là 16,88 tỷđồng. Hiện nay, một số hạng mục đã xây dựng xong đưa vào sử dụng, phát huy hiệuquả góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh huyđộng mọi nguồn lực của địa phương để tiếp tục thực hiện trên cơ sở rà soát, sắpxếp thứ tự các hạng mục ưu tiên để từng bước hoàn thành các dự án. Bộ Nôngnghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, hỗ trợ khi có nguồn.

Đề nghị quý Ủy ban quan tâm chỉ đạothực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Sở NN & PTNT Yên Bái;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ.3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học