BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1437/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh mẫu E

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 128/HQBD-NV củaCục Hải quan Đồng Nai ngày 05/6/2008 về việc xác minh tính hợp lệ chữ ký trênC/O mẫu E số tham chiếu ZC2463D/08/0025 cấp ngày 28/4/2008 do Trung Quốc cấp,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O củaTrung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tạiThông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hảiquan yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai không chấp nhận C/O dẫn trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn