BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1437/TCHQ-KTTT
V/v chính sách thu đối với SP lọc hóa dầu XK

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế

Tham gia về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuđiều tiết khi xuất khẩu sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đề nghị củaVụ Chính sách thuế tại phiếu lấy ý kiến ngày 12/3/2010, Tổng cục Hải quan về cơbản nhất trí với dự thảo tờ trình Bộ và công văn trả lời doanh nghiệp và có ýkiến cụ thể như sau:

1. Về thuế GTGT

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Luật số 13/2008/QH12 củaQuốc hội về thuế GTGT; Khoản 1, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì thuế suất 0% áp dụng đốivới hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Do đó trường hợp Vinapco mua JET-A1 và dầu hỏatừ công ty TNHH Nhà nước MTV lọc hóa dầu Bình Sơn để tra nạp cho các chuyến bayquốc tế và để xuất khẩu thì được áp dụng thuế suất 0% và được kê khai khấu trừthuế, hoàn thuế đầu vào (thuế GTGT 10% khi mua từ PVOil) nếu đáp ứng đủ điềukiện và các thủ tục theo quy định tại điểm 1.2, mục II, phần B và tiết a, bđiểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

2. Về khoản thu điều tiết:

Khi xuất bán dầu KO cho Vinapco để xuất khẩu nhưng chưa cóđầy đủ chứng từ chứng minh là hàng đã xuất khẩu, do đó chỉ sau khi Vinapco saogửi tờ khai hải quan đã có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, hợp đồngxuất khẩu và L/c đến Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thì NMLD Dung Quất mới loại trừsố đã xuất bán cho Vinapco khỏi sản lượng dầu KO tiêu thụ thực tế hàng quý đểtính khoản thu điều tiết.

Trên đây là một số ý kiến tham gia, Tổng cục Hải quan kínhchuyển Vụ Chính sách thuế tham khảo, tổng hợp trình Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn