BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14373/TC /TCT
V/v thuế TNDN đối với các đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Tổng công ty Bảo hiểm Việt nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2533/TCKT-BV /2002 của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bảo hiểm cá thể. Căn cứ quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN hiện hành, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1.Việc khấu trừ và nộp thuế TNDN thay cho các đại lý bảo hiểm theo điểm 2 công văn số 214 TC/TCT ngày 8/1/2001 của Bộ Tài chính thực hiện thống nhất kể từ ngày 1/1/2001.

Trước thời điểm ngày 1/1/.2001, nếu đã được Bộ Tài chính hoặc cục Thuế địa phương chấp thuận để công ty bảo hiểm thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế TNDN cho đại lý bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật thì vẫn thực hiện theo chấp thuận đó. Trường hợp Công ty Bảo hiểm chưa thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế TNDN cho đại lý thì Công ty bảo hiểm thực hiện lập bảng kê, ghi rõ: tên đại lý , mức thu nhập của từng đại lý theo năm, tháng( theo số hoa hồng được hưởng). Theo bảng kê Công ty bảo hiểm đã lập, trên cơ sở đó thực hiện phân loại và chịu trách nhiệm về việc phân loại đó, thống nhất với Cục thuế địa phương để xử lý như sau :

- Số đại lý có mức thu nhập bình quân tháng trong năm dưới mức lương tối thiểu do nhà nước qui định thì được miễn thuế TNDN theo qui định tại tiết b điểm 6 mục I phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế TNDN.

- Số đại lý đến nay thực tế không còn tiếp tục làm đại lý bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm và không thể thu hồi được tiền thuế TNDN để nộp NSNN.

- Số đại lý có mức thu nhập thuộc diện phải chịu thuế TNDN hiện đang tiếp tục làm đại lý bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm. Trường hợp này, công ty bảo hiểm thực hiện truy thu hoặc khấu trừ vào tiền hoa hồng còn phải trả đối với số tiền thuế TNDN phải nộp trước ngày 1/1/2001 của từng đại lý để nộp vào NSNN.

2. Về đề nghị nâng mức TNDN bình quân được xét miễn thuế TNDN đối với các đại lý. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, xem xét. Trong khi chưa có quyết định mới, đề nghị Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam hướng dẫn các đại lý bảo hiểm thực hiện đúng qui định của Luật thuế hiện hành./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung