BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/BNN-TCTL
V/v: đầu tư xây dựng các dự án kè chống sạt lở.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 634/PC-VPCP ngày 09/05/2011 của Vănphòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trình Thủtướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng 03 công trình kè chống sạt lởkhu vực dân cư tổ 1, phường Ngọc Hà, thị xã Hà Giang; khu dân cư thôn Pắc Mìa,xã Yên Phú, huyện Bắc Mê (văn bản số 917/UBND-NN ngày 22/04/2011) và trung tâmcụm xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc (văn bản số 974/UBND-NN ngày 28/04/2011). Saukhi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết địnhsố 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 ban hành “Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờbiển”, trong đó quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xửlý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạocác cơ quan chức năng căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định số01/2011/QĐ-TTg kiểm tra, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ sạt lở,cấp độ xung yếu các công trình kè chống sạt lở theo đề nghị tại các văn bản số917/UBND-NN và số 974/UBND-NN ngày 28/04/2011 nêu trên; đồng thời huy động cácnguồn lực hợp pháp của địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn tínhmạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, tránh đầu tư dàn trải kém hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quantâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch-ĐT; Tài chính;
- Sở NN&PTNT Hà Giang;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học