TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

CN Công ty TNHH OSG Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1
MST: 0102981520-001

Trả lời văn bản số 01-03/2013-CV ngày 01/03/2013của Chi nhánh Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP cóý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khỏan 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy địnhđiều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cánhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩuqua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chứcnước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuếgiá trị gia tăng tại Việt Nam; Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nướcngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoàiViệt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.

...”

Trường hợp Chi nhánh Công ty có nhận các sảnphẩm mũi khoan, mũi taro, mũi phay... đã qua sử dụng của khách hàng là doanhnghiệp trong khu phi thuế quan ( khu Chế Xuất Tân Thuận) để tiến hành sửa chữa(mài và phủ), sau đó giao lại cho khách hàng, nếu đáp ứng điều kiện: có hợpđồng cung cấp dịch vụ và chứng từ thanh tóan qua ngân hàng được xác định làdịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
444_ 59610/13 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga