BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trên cơ sở thư xác minh đề ngày08/3/2013 của Malaysia và tiếp theo công văn số 736/GSQL-TH ngày 17/10/2012,Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Malaysia thông báo về việc Bộ Công nghiệp và Thương mại Malaysia chỉ lưugiữ hồ sơ liên quan đến C/O trong vòng 03 năm theo quy định của Hiệp địnhthương mại tự do Asean. Theo đó, các C/O số tham chiếu KL2008/2/64294;KL2008/2/67632; KL2008/2/73854 và KL2008/2/75065, được cấp thời điểm năm 2008,nên không thể tiến hành xác minh. Do vậy, đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từchối C/O theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn