TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/CT-TTHT
V/v: Mất hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Thể Thao VàThương Mại Địa Cầu
Địa chỉ: P. 707, Lầu 7, Tòa Nhà Sunwah, 11 5 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302200171

Trả lời văn bản số 01/CV /2015 ngày23/01/2015 của Công ty về việc mất hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏnghoá đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanhnếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo vềviệc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngàykể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngàythứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng củathời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịchvụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặcngười mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán vàngười mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóađơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên củangười đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có)trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của ngườiđại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) củangười bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứngtừ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm vềtính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơnliên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vậnchuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do ngườibán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc ngườimua theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợpnhà cung ứng dịch vụ (bên bán) lập hóa đơn GTGT xuất giao cho Công ty nhưng bịthất lạc trong quá trình luân chuyển thì hai bên mua, bán lập biên bản ghi nhậnsự việc, bên làm mất hóa đơn phải lập báo cáo mất hóa đơn gửi cơ quan thuế quảnlý trực tiếp theo quy định. Bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn có ký xác nhậncủa người đại diện pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn giao bên mua đểlàm chứng từ kế toán và kê khai thuế theo hướng dẫn trên. Bên bán và bên muaphải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng. KT 4;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
286–10243 (28/01/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga