BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/TM-ĐT
V/v Phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2001

Kính gửi: Tổngcục Hải quan (cục GSQL)

Trả lời đề nghị của Tổng cục Hải quan tại côngvăn số 3595/TCHQ-KTTT ngày 03/8/2000 về việc phạm vi kinh doanh của doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Hoạt động xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại các văn bản quy phạm phápluật, gồm:

1- Giấy phép đầu tư;

2- Luận chứng kinh tế kỹ thuật.

3- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4- Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 củaChính phủ.

5- Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000của Bộ Thương mại.

6- Các quy định khác có liên quan đến hoạt độngxuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trong Quyếtđịnh điều hành xuất nhập khẩu trong từng thời kỳ của Thủ tướng Chính phủ (nhưnăm 2000 là Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999; năm 2001 là Quyếtđịnh số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001).

Như vậy, nếu Giấy phép đầu tư số 06/GP-LC ngày18/8/2000 (do UBND tỉnh Lào Cai cấp) có quy định chức năng xuất nhập khẩu tổnghợp thì được hiểu là Công ty Vinh Thái Lào Cai có quyền kinh doanh xuất nhậpkhẩu hàng hóa theo các quy định hiện hành.

Điều cần phải được xem xét kỹ là việc UBND tỉnhLào Cai chấp thuận cho Công ty Vinh Thái Lào Cai được xuất nhập khẩu tổng hợp(ghi trong Giấy phép đầu tư) có phù hợp với Luật đầu tư, Nghị định số24/2000/NĐ-CP dẫn trên hay không vì tại điểm 4, mục IV Phụ lục số 1 (Danh mụclĩnh vực đầu tư có điều kiện) Nghị định số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên quy định “Dựán đầu tư vào dịch vụ nhập khẩu, dịch vụ phân phối trong nước thực hiện theoquy định của Thủ tướng Chính phủ.”

Tuy nhiên, về lĩnh vực cấp Giấy phép đầu tư chocác dự án có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan uỷ quyềncho UBND tỉnh Lào Cai, vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan làm việc với Bộ Kếhoạch và Đầu tư để được trả lời về vấn đề này.

Ngoài ra, trong Giấy phép đầu tư còn quy địnhCông ty Vinh Thái Lào Cai được “chế biến nông lâm khoáng sản”, điều này có liênquan tới quy định tại mục IV phục lục 1 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên củaChính phủ, cụ thể:

- Chỉ cho phép đầu tư theo hình thức doanhnghiệp liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với chức năng khai thác,chế biến khoáng sản quý hiếm.

- Dự án chế biến phải gắn với đầu tư tạo nguồnnguyên liệu gồm: sản xuất chế biến sữa; sản xuất dầu thực vật, đường mía; chếbiến gỗ.

Vì vậy, cũng nên đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tưxem xét và có ý kiến về những vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt độngsản xuất, kinh doanh của Công ty Vinh Thái Lào Cai và công tác quản lý xuấtnhập khẩu theo đúng pháp luật.

Trân trọng.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu