BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán công tác bốc, xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Tập đoàn Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2428 TĐSĐ/Kte ngày02/7/2012 của Tập đoàn Sông Đà về việc áp dụng định mức dự toán công tác bốc,xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Định mức dự toán công tác công tác bốc, xúc vận chuyển đá nổmìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô theo mã hiệu AB.59200 đã được địnhmức trong định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theovăn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng được thực hiện bằng tổ hợpmáy xúc lật dung tích gầu 1,65m3 và ôtô tự đổ chuyên dụng trong hầm trọng tải10 tấn.

Với nội dung trên, Tập đoàn Sông Đà cùng các đơn vị liênquan tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh