TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 144/TANDTC-KHXX
V/v xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

Kínhgửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp

Trong thời gian qua một số Toàán nhân dân địa phương đề nghị hướng dẫn việc xác định công trình, phương tiệnquan trọng về an ninh quốc gia trong trường hợp khách thể của tội phạm chưađược quy định trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốcgia, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Tại mục 2 Công văn số 99/TANDTC-KHXX ngày 01-7-2009 của Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn:

“a. Phải coi “công trình quantrọng về an ninh quốc gia” là "công trình quan trọng liên quan đến an ninhquốc gia”.

b. Để được coi là “công trìnhquan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” thì công trình đó phải thuộc danhmục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Chính phủ quy định.Trong trường hợp chưa được quy định trong danh mục công trình quan trọng liênquan đến an ninh quốc gia thì chỉ được coi là “công trình quan trọng liên quanđến an ninh quốc gia” khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theoquy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ”.

Do Nghị định số 126/2008/NĐ-CPmới được ban hành, cho nên nhiều công trình đủ tiêu chí xác định công trìnhthuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy địnhtại Điều 7 của Nghị định chưa được tiến hành các thủ tục theo quy định tại cácđiều 9, 10, 11 và 12 của Nghị định để Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vàodanh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, khôngphải vì lý do này mà không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy địnhtại Điều 231 của Bộ luật hình sự. Vì lý do đó tại Công văn số 99/TANDTC-KHXX đãhướng dẫn: “Trong trường hợp chưa được quy định trong danh mục công trình quantrọng liên quan đến an ninh quốc gia thì chỉ được coi là “công trình quan trọngliên quan đến an ninh quốc gia” khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩmquyền theo quy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chínhphủ”; cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 65 của Bộluật tố tụng hình sự thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án có quyền yêucầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, trình bày những tìnhtiết làm sáng tỏ vụ án. Vì vậy, trong trường hợp nêu trên để kết luận điều tra,để ra bản cáo trạng về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự haykhông thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩmquyền quy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP hoặc cơ quan thẩm định hồ sơ đềnghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninhquốc gia quy định tại Điều 10 của Nghị định kết luận là công trình đó có đủtiêu chí xác định công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đếnan ninh quốc gia quy định tại Điều 7 của Nghị định hay không. Nếu kết luận củacơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan thẩm định hồ sơ là công trình đó cóđủ tiêu chí của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và đủ cácyếu tố khác cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm quyđịnh tại Điều 231 của Bộ luật hình sự. Ngược lại kết luận là công trình đókhông đủ tiêu chí của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia,nhưng đủ các yếu tố khác cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự vềtội phạm tương ứng.

Đối với Toà án cấp sơ thẩm nếuthụ lý vụ án về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự mà trongthời hạn chuẩn bị xét xử hoặc tại phiên toà xét thấy công trình đó không cótrong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ và chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩmquyền hoặc cơ quan thẩm định thì Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử căn cứ vào điểma khoản 1 Điều 179 của Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định trả hồ sơ để điềutra bổ sung. Đối với Toà án cấp phúc thẩm nếu xét thấy Toà án cấp sơ thẩm kếtán bị cáo về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự mà công trìnhđó không có trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc giatheo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chưa có kết luận của cơ quan nhànước có thẩm quyền hoặc cơ quan thẩm định thì về nguyên tắc Toà án cấp phúcthẩm căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 248 và khoản 1 Điều 250 của Bộ luật tố tụnghình sự huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Trên đây là ý kiến giải thích,hướng dẫn bổ sung của Toà án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quantrọng liên quan đến an ninh quốc gia và việc quyết định của Toà án khi thụ lýxét xử các vụ án về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết và chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;
- VKSNDTC;
- Bộ Công an; (để phối hợp)
- Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương