BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 144/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 2971/CT-KK &KTT ngày 01/12/2008 củaCục Thuế tỉnh Kon Tum về việc giải đáp chính sách về thuế, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 1 mục IV Thông tư số 98/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuếcho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 :

"Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh đápứng các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãiđầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số51/1999/NĐ-CP được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt độngsản xuất kinh doanh.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư màkhông thuê đất của Nhà nước hoặc thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đấtmà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thuê của Nhà nước trước đây, kể cả trường hợpphần diện tích đất thực hiện dự án đầu tư, cơ sở chưa ký hợp đồng thuê đất củanhà nước, nhưng cơ sở đã thực tế sử dụng trước thời điểm thực hiện dự án và cơquan thuế đã quản lý thu tiền thuê đất thì không đủ điều kiện được miễn tiềnthuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tạiThông tư này";

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước:

"Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tưthuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiệntheo từng dự án đầu tư";

"Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy địnhtại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượngđược thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp".

Căn cứ các quy định trên, theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tưsố 537/CNƯĐ ngày 03/06/2000 của UBND tỉnh Kon Tum cấp cho Công ty Xuất nhậpkhẩu và Đầu tư tỉnh Kon Tum để thực hiện dự án đầu tư phát triển cây cà phê tạihuyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thì chỉ có Công ty xuất nhập khẩu và Đầu tư tỉnhKon Tum mới được hưởng ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 537/CNƯĐ .

Trường hợp có sự thay đổi về tổ chức, dự án phát triển câycà phê được giao cho Công ty Cà phê Đắk Uy 3 thực hiện và sau ngày Nghị định số142/2005/NĐ-CP có hiệu lực Công ty Cà phê Đắk Uy 3 mới làm thủ tục đề nghị miễngiảm tiền thuê đất thì việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất phải căn cứ quyđịnh tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên để giải quyết theo hướng: nếu dựán của Công ty đáp ứng quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì Công tyđược miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số142/2005/NĐ-CP đối với diện tích đất được nhà nước cho thuê để thực hiện dự ánđầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương