BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 144/TCT-CS
V/v triển khai giải quyết vướng mắc nêu tại hội thảo dầu khí tại Phú Quốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được thông báosố 007/TB-DKVN ngày 4/1/2010 của Tập đoàn Dầu khí về kết quả cuộc hội thảo vềvướng mắc thuế liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Thông báo số 007/TB-DKVN nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế thànhphố Hà Nội, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện:

1. Hướng dẫn, giải quyết các đềnghị của doanh nghiệp nêu tại điểm 7, 8, 9, 10, 11, 13 Thông báo số 007/TB-DKVN ngày 4/1/2010 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về kết quả cuộc hội thảo về vướngmắc thuế liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

2. Báo cáo kết quả giải quyết cácnội dung nêu tại điểm 1 công văn này về Tổng cục Thuế. Trường hợp trong quátrình giải quyết có phát sinh vướng mắc thì Cục thuế báo cáo cụ thể và có đềxuất phương án giải quyết thực tế để Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính xem xét, giảiquyết kịp thời.

Báo cáo gửi về Tổng cục Thuế (BộTài chính), địa chỉ: 123 Lò Đúc – Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội,điện thoại 04.39719665, đồng thời gửi qua địa chỉ email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo LĐ Bộ);
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (để phối hợp thực hiện);
- Ban KK&KTT (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương