BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỔNG CỤC THỦYSẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 144/TCTS-VP
V/v quản lý chất lượng tôm chân trắng bố mẹ nhập khẩu phục vụ sản xuất giống

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cáccơ sở sản xuất giống thủy sản

Hiện nay tôm thẻ chân trắng bố mẹ đang được nhập từnước ngoài về sản xuất tôm giống cung cấp cho người nuôi tôm. Để đảm bảo tôm bốmẹ nhập có chất lượng, Tổng cục Thủy sản sẽ chỉ xem xét, cấp phép nhập khẩu khitổ chức, cá nhân có yêu cầu nhập khẩu tôm bố mẹ có đủ hồ sơ xuất xứ (tên cơ sởtạo chọn giống, tên dòng, xuất xứ đàn tôm, công nghệ tạo chọn) chứng minh đàntôm bố mẹ đáp ứng chất lượng.

Cơ sở nhập khẩu chịu trách nhiệm về tính chính xáccủa hồ sơ, thông tin khai báo liên quan đến xuất xứ, chất lượng của đàn tôm xinphép nhập khẩu.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Thủy sản - BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện sảnxuất của cơ sở sản xuất tôm bố mẹ nhập khẩu vào Việt Nam, tính xác thực củaxuất xứ, chất lượng đàn tôm. Tổng cục xem xét, thu hồi Giấy phép nhập khẩu cũngnhư kiên quyết không cấp phép nhập khẩu đối với đàn tôm bố mẹ được sản xuất tạicác cơ sở sản xuất có kết quả kiểm tra không đáp ứng yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướngmắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Thủy sản để được hỗ trợgiải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TCTS (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Trung tâm Thông tin Thủy sản;
- Lưu: VT, TTKN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Điền