BỘ TƯ PHÁP
TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/TTLLTPQG- TN&XLTT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Trong thời gian vừa qua, Trung tâmLý lịch tư pháp quốc gia nhận được một số yêu cầu xác minh thông tin lý lịch tưpháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Quý Sở gửi. Qua nghiên cứu, giải quyếtTrung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhận thấy đa số các trường hợp này có nơithường trú tại tỉnh Kon Tum, đồng thời có nơi tạm trú tại các tỉnh, thành phốkhác. Do thời gian đầu thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, thông tin lý lịch tưpháp do Tòa án và các cơ quan có liên quan cung cấp cho Sở Tư pháp chưa thườngxuyên và đầy đủ, đồng thời một số Sở Tư pháp chưa tích cực, chủ động tiếp nhận,cập nhật thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, do vậy, Trung tâmLý lịch tư pháp đã phải hỗ trợ, phối hợp tra cứu xác minh thông tin để cấpPhiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp nêu trên do Sở Tư pháp tỉnh KonTum gửi tới.

Vừa qua, Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu,xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đã được ban hành và cóhiệu lực pháp luật. Đồng thời, Thông tư số 06/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày06 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sởdữ liệu lý lịch tư pháp cũng đã được ban hành. Hiện nay, số lượng thôngtin lý lịch tư pháp do Tòa án và các cơ quan có liên quan cung cấp cho Sở Tưpháp đã thường xuyên và ngày càng tăng. Các Sở Tư pháp cũng đã chủ động và tíchcực hơn trong hoạt động tiếp nhận, cập nhật thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệulý lịch tư pháp của địa phương mình. Do vậy, để bảo đảm thời hạn cấp Phiếu lýlịch tư pháp của cá nhân theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Trung tâm Lýlịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26Luật Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp nơi người bị kết án thường trú hoặc tạm trú(nếu không xác định được nơi thường trú) có thẩm quyền lập Lý lịch tư pháp củangười đó. Như vậy, đối với các trường hợp đã xác định được nơi thường trú củangười bị kết án, thì thẩm quyền lập Lý lịch tư pháp là Sở Tư pháp, nơi người đóthường trú.

Do đó, đối với các trường hợp cánhân mặc dù có nơi tạm trú ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác ngoàitỉnh Kon Tum, nhưng có nơi thường trú tại tỉnh Kon Tum kể từ ngày 01 tháng 7năm 2010, thì Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum cần tra cứu thông tin lý lịch tư pháp vềán tích tại cơ sở dữ liệu của mình hoặc liên hệ các cơ quan có thẩm quyền đểtra cứu, xác minh thông tin (trong trường hợp cần thiết), mà không cần gửi hồsơ yêu cầu xác minh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Riêng đối với trường hợp người đượccấp Phiếu lý lịch tư pháp có nhiều nơi thường trú hoặc công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài thì Sở Tư pháp gửi hồ sơ yêu cầu xácminh tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lýlịch tư pháp quốc gia đối với các trường hợp yêu cầu xác minh thông tin để cấpPhiếu lý lịch tư pháp, xin gửi Quý Sở để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ (để b/c);
- Lưu: TTLLTPQG (2b).

GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Sơn