VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/VPCP-VX
V/v Kiến nghị của Công ty Champion Vietnam Wireless.

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ Ban Thể dục Thể Thao,
- Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Xét báo cáo của Uỷ ban Thể dục Thể thao (công văn số 1893/UBTDTT-KH ngày 06 tháng 12 năm 2002) và báo cáo của Bộ Bưu chính, viễn thông (công văn số 80/BBCVT-VT ngày 06 tháng 12 năm 2002) về việc Công ty Champion Vietnam Wireless đề nghị được cung cấp thiết bị thông tin liên lạc phục vụ SeaGames 22 (thư đề ngày 21 tháng 11 năm 2002), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Uỷ ban Thể dục Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét việc tài trợ thiết bị thông tin liên lạc phục vụ SeaGames 22 của Công ty Champion Vietnam Wireless và báo cáo Ban Tổ chức SeaGames 22 trong phiên họp tháng 01 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Uỷ ban và Bộ biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản