VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1440/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ngãi (tờ trình số 3403/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 và số 3441/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (côngvăn số 609/BTC-TCDN ngày 14 tháng 01 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 309/BKH-PTDN ngày 14 tháng 01 năm 2009) và Nội vụ (công văn số 24/BNV-TCBC ngày05 tháng 01 năm 2009) về việc chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Phát triểncơ sở hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất và Công ty Phát triển hạ tầng các Khu côngnghiệp Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ngãi phê duyệt đề án và chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi này trong năm2009 theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Phạm Viết Muôn