BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14403/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng hạt điều

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Thành Đạt Nguyễn Gia.

(67/13, Thủ Khoa Huân, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng hạt điều nhập khẩu của Công ty TNHH Thành Đạt Nguyễn Gia. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật Thuế GTGT, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định “Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/05/2014 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan hải quan có trách nhiệm hoàn trả số tiền thuế GTGT nộp thừa.

Trường hợp Công ty TNHH Thành Đạt Nguyễn Gia nhập khẩu mặt hàng hạt điều, nếu là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty đã nộp thuế GTGT 10% thì số thuế GTGT đã nộp được coi là nộp thừa, cơ quan hải quan thực hiện hoàn lại số tiền thuế GTGT đã nộp cho Công ty. Trường hợp mặt hàng hạt điều nhập khẩu của Công ty được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thì thuế suất thuế GTGT là 10%. Việc xác định sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến căn cứ vào hồ sơ thực tế hàng hóa nhập khẩu, do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty gửi công văn về Tổng cục Hải quan để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thành Đạt Nguyễn Gia được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái