VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1441/VPCP-TCCV
V/v Dự thảo Quyết định về ngạch cao nhất sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 676/TTr-BNV ngày 05 tháng 02 năm 2016 về việc ban hành Quyết định về ngạch cao nhấtsử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, thống nhất với Bộ Tư pháp, các cơ quan có liên quan về những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về chức danh chuyên gia, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Cán bộ, công chức và đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, TCCV(3).TCH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định