BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14415/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hành lý

aHà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: ông John Herbert Ruolngul - Bí thư thứ nhất
Đại sứ quán ấn Độ tại Hà Nội
(Địa chỉ:58-60 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào ông John Herbert Ruolngul, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán ấn Độ tại Hà Nội và xin hân hạnh phúc đáp công hàm đề ngày 20/11/2014 của ông John Herbert Ruolngul về việc đề nghị cho phép Ông tái xuất lô hàng hành lý cá nhân trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chiếc xe ô tô do ông John Herbert Ruolngul tạm nhập khẩu miễn thuế được ủy quyền cho Đại sứ quán ấn Độ tại Hà Nội bảo quản và thực hiện thủtục chuyển nhượng như sau:

1.Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý để ông John Herbert Ruolngul được tái xuất hành lý về nước và Đại sứ quán ấn Độ tại Hà Nội được thay mặt ông John Herbert Ruolngul hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Daewoo, 05 chỗ ngồi, sản xuất năm 2003 tại Hàn Quốc, số khung KLALF69ZD3B081611, số máy C20SED117993 mà ông John Herbert Ruolngul đã tạm nhập khẩu theo tiêu chuẩn ưu đãi, miễn trừ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ông John Herbert Ruolngul kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Giấy ủy quyền giữa ông John Herbert Ruolngul và Đại sứ quán ấn Độ tại Hà Nội phải có nội dung xác nhận của Đại sứquán về việc bảo quản nguyên trạng chiếc xe ô tô nêu trên và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng xe trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ông John Herbert Ruolngul kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam theo quy định.

2.Đề nghị ông John Herbert Ruolngul liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội vàChi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được hướng dẫn giải quyết thủ tục tái xuất lô hàng theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán ấn Độ tại Hà Nội lời chào trân trọng!.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh