TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1442/CT-TTHT
V/v: Kê khai khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hải sản Ngôisao
Địa chỉ: 169/10 Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0311101811

Trả lời văn bản số 01/15 ngày20/01/2015 của Công ty về kê khai khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 11604/BTC-TCTngày 19/08/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT,

Trường hợp Công ty theo trình bày cómua 02 lô hàng thủy sản chỉ mới qua sơ chế thông thường (ghẹ cắt mảnh đônglạnh, tôm thẻ Nobashi đông lạnh) trước ngày 19/08/2014, người bán đã lập hóađơn GTGT xuất giao cho Công ty với thuế suất là 5% thì hai bên mua bán không phảilập hóa đơn điều chỉnh lại thuế suất; Công ty được kê khai, khấu trừ và hoànthuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Tân Phú;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
199- 4693/2015/kttgtgt /tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga