BỘ Y TẾ
CỤC
QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14426/QLD-KD
V/v thay đổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dược phẩmTrung ương 2

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thưsố 1057A/DPTW2-TTBH đề ngày 28/07/2015 của Công ty vềviệc thay đổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chấtgây nghiện;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYTngày 02/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lýthuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, và tiền chất dùng làm thuốc,

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYTngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc vàbao bì tiếp xúc trực tiếp vớithuốc,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty thayđổi cửa khẩu nhập khẩu thuốc Dolzero đã được Cục Quản lý Dược cấp Giấy phép nhậpkhẩu số 13246/QLD-KD ngày 20/07/2015, cụ thể như sau:

- Cửa khẩunhập khẩu đã duyệt: Cảng Thành phố Hồ Chí Minh

- Cửa khẩunhập khẩu thay đổi: Sân bay Tân Sơn Nhất.

Mọi chi tiết khác tại Giấy phép nhậpkhẩu số 13246/QLD-KD ngày 20/07/2015 của Cục Quản lý Dược không thay đổi.

Công ty phải thực hiện đúng theocác quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc và các quy định về dược có liênquan.

Cục Quản lý Dược thông báo để Côngty biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Tham mưu Cảnh sát (C42), Bộ Công an;
- Cục ĐT chống buôn lậu, TCHQ, Bộ Tài chính;
- Chi cục Hải quan sb Tân Sơn Nhất;
- Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tất Đạt