BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1443/LĐTBXH-TL
V/v hướng dẫn quyết toán quĩ tiền lương thực hiện trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Mía đường II

Trả lời công văn số 336/mđ ii-HĐQT-CV ngày 24/4/2003 của Tổng công ty Mía đường II về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại tiết b, điểm 1 và tiết c, điểm 2, mục C, phần IV Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trước khi xác định quĩ tiền lương thực hiện, doanh nghiệp phải đánh giá và xác định các khoản nộp ngân sách Nhà nước, nộp bảo hiểm xã hội, lợi nhuận thực hiện và so sánh lợi nhuận kế hoạch được xác định gắn với đơn giá tiền lương. Nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch được xác định gắn với đơn giá tiền lương thì doanh nghiệp phải trừ lùi quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư số 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 14/8/14999 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Tài chính.

Sau khi đã thực hiện theo qui định nói trên mà vẫn bị lỗ thì quĩ tiền lương thực hiện của doanh nghiệp chỉ được xác định bằng quĩ tiền lương theo chế độ, được xác định theo số lao động thực tế sử dụng bình quân nhân hệ số mức lương bình quân của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lí quyết định và mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quyết định.

Như vậy, đối với trường hợp ví dụ nêu tại công văn số 336/MĐII-HĐQT-CV nói trên sau khi đã giảm trừ theo qui định mà vẫn bị lỗ thì quĩ tiền thực hiện của doanh nghiệp bằng quĩ tiền lương theo chế độ (13.672.200 đồng) là đúng qui định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Mía đường II được biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

TL/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân