BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1443/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công thương
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Công thương

Hiện nay, một số doanh nghiệp và Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa thống nhất về thủ tục xuất khẩu, thủ tục tái xuất đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tái xuất (hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất) tại cửa khẩu phụ Bản Vược – Bát Xát do Chi cục Hải quan Bát Xát – Cục Hải quan tỉnh Lào Cai quản lý (cửa khẩu phụ Bản Vược – Bát Xát hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ), cụ thể như sau:
Nội dung khoản 1, Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công thương quy định xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu quy định: “Hàng hóa xuất khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu”.
Theo nội dung quy định trên, hàng hóa xuất khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành (cả mặt hàng xăng dầu) bao gồm hàng hóa thuộc các loại hình hàng hóa xuất khẩu biên giới, hàng hóa xuất khẩu thương mại, hàng hóa xuất khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa xuất tái xuất này không thuộc danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu, hàng tạm ngừng xuất khẩu, hàng phải có giấy phép của Bộ Công thương hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành thì hàng hóa được làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất tại cửa khẩu phụ Bản Vược – Bát Xát do Chi cục Hải quan Bát Xát – Cục Hải quan tỉnh Lào Cai quản lý hoặc hàng hóa tái xuất đã làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khác nhưng được vận chuyển đến cửa khẩu phụ Bản Vược – Bát Xát để xuất hàng.
Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công thương sớm có ý kiến về nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp thực hiện thống nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh