BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1443/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đài Bắc.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Côngty TNHH Yang Minh Việt Nam.

Tổngcục Thuế nhận được Công văn số 28/CV-KT của Công ty TNHH Yang Minh Việt Namngày 19/3/2012 (sau đây gọi là Công văn số 28/CV-KT ) về việc hướng dẫn về thuếcước vận tải quốc tế theo Hiệp định giữa Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Namtại Đài Bắc và Văn phòng kinh tế và văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội về tránh đánhthuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thunhập (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

I.Về nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ hoạt động vậntải quốc tế tại Việt Nam của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan)

1.Về việc áp dụng nội luật

1.1.Về nghĩa vụ thuế

Điểm1, Mục I, Phần A, Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thựchiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tạiViệt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số134/2008/TT-BTC ) quy định đối tượng áp dụng là:

“Tổchức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sởthường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tạiViệt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhàthầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại ViệtNam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhânViệt Nam.”

Theoquy định nêu trên, Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) là đối tượng áp dụng của Thôngtư số 134/2008/TT-BTC và do đó có nghĩa vụ thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạtđộng vận tải quốc tế tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

-Trường hợp Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) thỏa mãn điều kiện quy định tại điểm1, Mục II, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC bao gồm: (i) có cơ sở thườngtrú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; (ii) thời hạn kinhdoanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngàytrở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; và(iii) áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, thì có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo hướngdẫn tại điểm 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC Cụ thể Hãng tàuYang Minh (Đài Loan):“thực hiện theo quy định của Luật thuế TNDN và các vănbản hướng dẫn thi hành.”

-Trường hợp Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) không thỏa mãn các điều kiện nêu trênthì thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại Điểm 3. Mục III, Phần B, Thôngtư số 134/2008/TT-BTC Cụ thể Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) sẽ nộp thuế TNDNtheo tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế (quy định tại Tiết khoản a), Điểm 3.2,Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC ) Doanh thu tính thuế được xácđịnh theo quy định tại Tiết khoản b6), Điểm 3.1, Mục III, Phần B, Thông tư số134/2008/TT-BTC .

1.2.Về nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế

Điểmc, Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007 ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010 ngày 28/10/2010 (sauđây gọi là Thông tư số 28/2011/TT-BTC ) hướng dẫn:

“c)Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Tổchức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãngvận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vậntải nước ngoài.

Hồsơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp bên đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận hàng hóa…”

Khoản1.b, Điều 11, Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định:

“b)Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hoạch toán độc lập thì đơn vịtrực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trựcthuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đơn vị trực thuộc”.

Theocác hướng dẫn và theo tinh thần Công văn số 28/CV-KT nêu trên do Công ty TNHHYang Minh Việt Nam làm đại lý vận tải đường biển cho Hãng tàu Yang Minh (ĐàiLoan) nên Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ vànộp thuế thay cho Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan).

Trườnghợp Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) có thu nhập từ vận tải biển tại các tỉnh vàthành phố không phải nơi Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam đóng trụ sở chính(Thành phố Hồ Chí Minh) và tại các địa phương này Công ty TNHH Yang Minh ViệtNam có các chi nhánh hạch toán độc lập thì Công ty TNHH Yang Ming Việt Nam cóthể giao cho các chi nhánh này kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Hãng tàuYang Minh (Đài Loan) tại cơ quan thuế địa phương nơi có thu nhập từ vận tảibiển.

2.Về việc áp dụng Hiệp định

2.1.Về miễn, giảm thuế theo qui định tại Hiệp định

Khoản1, Điều 8 (Vận tải biển và vận tải hàng không) của Hiệp định quy định:

“1.Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Bên ký kết thu được từ hoạt động củatàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Bên đó.”

Theoquy định nêu trên, thu nhập của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) (với tư cách làđối tượng cư trú của Đài Bắc) thu được từ hoạt động vận tải quốc tế sẽ chỉ bịđánh thuế tại Đài Bắc, nghĩa là được miễn thuế TNDN tại Việt Nam.

Sốthuế TNDN được miễn theo Hiệp định là số thuế được xác định theo hướng dẫn tạiĐiểm 1.1 nêu trên.

2.2.Về thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Khoản2.c.2, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“c.2.Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

Trườnghợp hãng vận tải nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụngHiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác thìthực hiện thêm các thủ tục sau:

Tạitờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài của kỳ tính thuế đầu tiên của năm,hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơquan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm:

-Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo hiệp định theo Mẫu số 01/HTQT banhành kèm theo thông tư này.

Trườnghợp vì lý do bất khả kháng người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặctài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thôngbáo này.

-Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước nơi hãng tàu nước ngoàicư trú cấp cho năm tính thuế ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảmthuế theo hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

-Tài liệu chứng minh doanh nghiệp điều hành trực tiếp tàu, là một trong các tàiliệu sau:

+Bản chụp Giấy đăng ký sở hữu tàu có xác nhận của người nộp thuế;

+Bản chụp Hợp đồng thuê tàu (trường hợp doanh nghiệp đi thuê hoặc được traoquyền sử dụng) có xác nhận của người nộp thuế;

+Bản chính hoặc bản chụp Giấy phép khai thác tàu định tuyến có xác nhận của cảngvụ;

+Bản chính hoặc bản chụp giấy phép tàu vào cảng có xác nhận của cảng vụ;

+Bản chính giấy xác nhận của cảng vụ về các tàu của hãng vào cảng Việt Nam;

+Các tài liệu khác

Trườnghợp các hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính, trụ sở chính của đại lý và cácđại lý phụ, chi nhánh tại nhiều địa phương ở Việt Nam, các đại lý, hãng vận tảinước ngoài nộp bản chính Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và Giấychứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) cho Cục Thuế quản lý địaphương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính, trụ sở chính của đại lý;gừi bản chụp Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và Giấy chứng nhậnđăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) có xác nhận của đại lý chính tạicác Cục Thuế quản lý địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý phụ, chinhánh và ghi rõ nơi đã nộp bản chính trong Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuếtheo Hiệp định.”

Theohướng dẫn trên, Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) hoặc Công ty TNHH Yang Minh ViệtNam (hoặc các chi nhánh hạch toán độc lập của Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam)có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp địnhcho các cơ quan thuế địa phương nơi kê khai thuế.

Trườnghợp Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam và các chi nhánh hạch toán độc lập của Côngty TNHH Yang Minh Việt Nam gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theoHiệp định cho các cơ quan thuế địa phương nơi kê khai thuế thì trong các bộ hồsơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định này, bản chính Giấychứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và bản chính Giấy chứng nhận đăng kýthuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) được kèmtrong bộ hồ sơ gửi Cục thuế TP. Hồ Chí Minh; bản chụp Giấy chứng nhận cư trú đãhợp pháp hóa lãnh sự và bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăngký kinh doanh) của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) có xác nhận của Công ty TNHHYang Minh Việt Nam ghi rõ nơi đã nộp bản chính được kèm trong các bộ hồ sơ gửicác cơ quan thuế địa phương nơi gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuếtheo Hiệp định.

II.Về miễn thuế theo Hiệp định đối với các khoản thu nhập khác tại Việt Nam củahãng tàu Yang Minh (Đài Loan)

Việcáp dụng Hiệp định được thực hiện theo từng loại thu nhập cụ thể nêu tại Hiệpđịnh. Tại Công văn số 28/CT-KT của Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam không nêu rõcác khoản thu nhập khác là loại thu nhập nào nên Tổng cục thuế không có cơ sởđể trả lời.

Tổngcục Thuế thông báo Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CS, Vụ Kê khai, Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b), CS, PC

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh