BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14434/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 19/6/2014,Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in có hiệu lực từ ngày 1/11/2014. Theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì nhiều thiết bị in trước đây khi nhập khẩu không cần phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Nghị định 105/2007/NĐ-CP Thông tư 48/2006/TT-BVHTT nay phải có giấy phép khi nhập khẩu. Trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan hải quan gặp một số vướng mắc xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP thì“Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết chủng loại thiết bị in nhập khẩu phù hợp với sựphát triển của công nghệ, thiết bị in trong từng thời kỳ”; khoản 4 Điều 28 thì “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết mẫu đơn, giấy phép nhập khẩu quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này”. Tuy nhiên,đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn các nội dung nêu trên.

Để đảm bảo việc nhập khẩu các thiết bị in được thực hiện thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hoạt động in, Tổng cục Hải quan trao đổi và đề nghị quý Bộ xem xét sớm ban hành Thông tư hướng dẫn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan trân trọng cám ơn sự phối hợp của quýBộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (thay tr/l);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh