BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14435/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
(Đ/c: 06/200- Đường Nguyễn Sơn - Q. Long Biên -TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 5391/QLB-ATCC-HAN ngày 20/11/2014 củaTổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn tạm xuất tái nhập hàng thuộc hệ thống thiết bị đồng bộ đi bảo hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp 1 nêu tại công văn số 5391/QLB-ATCC-HAN dẫn trên: Đề nghị Tổng Công ty căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về trường hợp 2 nêu tại công văn số 5391/QLB-ATCC-HAN dẫn trên: Căn cứ quy định tại Khoản 2,Điều 29 Luật Thương mại năm 2005 thì tạm xuất hàng hóa là việc hàng hóa đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam.

Trường hợp hàng hóa tạm xuất - tái nhập đi sửa chữa, bảo hành không sửa chữa được và theo điềukiện bảo hành trong hợp đồng nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới hoàn toàn đểthay thế bộ phận đã bị hỏng, Tổng Công ty phải thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với bộ phận hỏng bị thay thế (nếu xuất khẩu bộ phận này) và thủ tục nhập khẩu bộ phận thay thế mới theo đúng quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh