BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------

Số: 1444/BGDĐT-GDĐH

V/v: Sơ kết đào tạo theo nhu cầu xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại thông báo số 101/TB-VPCP ngày 08/05/2007 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/4/2007), hơn hai năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các địa phương chỉ đạo triển khai chủ trương đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự định tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội vào tháng 4/2010, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các địa phương, các ngành kinh tế và các doanh nghiệp.

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị:

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết về:

a) Tình hình và kết quả xây dựng chương trình phát triển nhân lực của Bộ, ngành, địa phương cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

b) Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo đào tạo nhân lực của Bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy công tác đào tạo nhân lực cho ngành và địa phương.

c) Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp thông tin về đầu tư, xu hướng đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành, lãnh thổ để chủ động phối hợp đào tạo, cung ứng nhân lực, cũng như nhu cầu vốn, khả năng các nguồn vốn cho việc triển khai các chương trình đào tạo nhân lực đến năm 2015 và 2020.

d) Sự chỉ đạo của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với các trường đại học, cao đẳng trực thuộc và đóng trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

e) Tình hình và kết quả triển khai công tác quy hoạch đất cho các trường đại học, cao đẳng nói chung và Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

g) Tiến độ triển khai việc thành lập Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

h) Các đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Các cơ sở giáo dục đại học triển khai sơ kết về:

a) Việc thành lập bộ phận chuyên trách quan hệ với doanh nghiệp, cơ quan chuyên trách về đào tạo theo nhu cầu xã hội.

b) Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo và tình hình thực hiện 3 công khai theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (công khai về chất lượng đào tạo, công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng và công khai về tài chính).

c) Củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, …) để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

d) Các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp đã được ký kết và đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

e) Các đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Báo cáo sơ kết của các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng gửi về cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 15/4/2010.

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ quốc gia đào tạo theo nhu cầu xã hội;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
-
LưuVT, Vụ GDĐH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp khác huyện có sang tên được không ? Thủ tục mua bán đất nông nghiệp ?