BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------------------
V/v: thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
Trả lời công văn số 366/LĐTBXH-QLLĐ ngày 14/4/2011 của quý Sở về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 91/2010/NĐ-CP, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điều 1 và khoản 3, Điều 11 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì chế độ lao động dôi dư chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nhưng chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004, Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, nay tiếp tục được thực hiện sắp xếp lại (cổ phần hóa, giao, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, giải thể, phá sản) theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ mà từ ngày 01/7/2010 đến trước ngày Nghị định số 91/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ ngày 10/10/2010) mới có Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư của cơ quan có thẩm quyền thì tiếp tục giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.
2. Đối với Công ty Sách và Thiết bị trường học (công ty nhà nước) được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ, sau đó tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và bảo đảm đúng quy định tại Điều 1 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách lao động dôi dư quy định tại Nghị định này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trả lời để quý Sở biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào