ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1444/UBND-ĐTMT
V/v điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đang thực hiện dở dang trước ngày Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Tài chính (Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng, Sở Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩmđịnh bồi thường thành phố tại Công văn số 2081/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 13 tháng 3năm 2009 về điều chỉnh dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đangthực hiện dở dang trước ngày Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm2008 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực;

Ủy ban nhân dân thành phố có ýkiến như sau:

Đối với các dự án đang thực hiệncông tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dở dang trước ngày Quyết định số17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệulực mà dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án ghi trong phươngán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phêduyệt (bao gồm mức dự phòng phí) có thay đổi thì được giải quyết:

1. Trường hợp tổng mức dự toánchi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án có phát sinh tăng, giao Chủtịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt điều chỉnh dự toán theo đề nghị củaHội đồng bồi thường của dự án sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính đểlàm cơ cở cho chủ đầu tư lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

2. Trường hợp tổng mức dự toánchi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án không phát sinh tăng, giaoChủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt điều chỉnh dự toán theo đề nghịcủa Hội đồng bồi thường của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT/C) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài