ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/UBND-VX
V/v kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thựchiện Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dânthành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công táckiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu của các tổ chức, cá nhân hoạt động sảnxuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định củaLuật Quảng cáo, cụ thể như sau:

1. Thủtrưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉđạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnhbiển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

- Nộidung các biển hiệu phải thể hiện đầy đủ tên cơ quan chủ quản (nếu có), tên cơsở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ,số điện thoại.

- Việcthể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của LuậtQuảng cáo.

- Kíchthước biển hiệu: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m),chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thìchiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng khôngvượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

- Biểnhiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉahè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Việc đặt biển hiệu phảituân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan cóthẩm quyền ban hành.

2. Thờigian thực hiện việc kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu của các tổ chức, cánhân trên địa bàn thành phố được thực hiện từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng6 năm 2013.

3. Đểtăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh, lặp lại trật tự trong hoạtđộng quảng cáo ngoài trời và biển hiệu trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dânthành phố yêu cầu:

a) SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các Sở-ngành liên quan hướng dẫn nghiệpvụ kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu đến quận, huyện, phường, xã; chịu trách nhiệmtổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

b) SởXây dựngphối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy kiểm tra và xử lý, buộctháo dỡ các biển hiệu, hộp đèn che kín mặt tiền nhà không đúng với thiết kế đãcho phép, vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các vị trívòng xoay, ngã ba, ngã tư các đường phố.

c) Ủyban nhân dân các quận, huyệnthực hiện; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử phạt, tháodỡ bảng, biển hiệu thuộc địa bàn quận, huyện không đúng với quy định của LuậtQuảng cáo. Tăng cường kiểm tra và xử lý các đơn vị treo, gắn bảng, biển hiệuquảng cáo khai trương, khai giảng, kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, hội thảo…không có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng, không đúng nội dung, khôngđúng vị trí hoặc vượt số lượng cho phép, quá thời hạn không tháo dỡ; các hànhvi quảng cáo rao vặt, treo dán trái phép các loại áp-phích trên gốc cây, trụđiện, tường nhà…; các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lề đường, vỉa hè; các côngtrình xây dựng cao ốc tự quảng cáo băng rôn, căng bạt giới thiệu các nhà thầuxây dựng, nhà cung cấp vật tư… chồng lấn lên nhau làm mất mỹ quan khu vực, nhấtlà ở các vị trí cửa ngõ thành phố, các tuyến đường chính trên địa bàn thànhphố; đồng thời có biện pháp quản lý, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cácphường, xã, thị trấn quản lý, không để tái xảy ra tình trạng nêu trên sau khiđã tổ chức tháo dỡ.

Yêu cầuThủ trưởng các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện được phâncông thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên; báo cáo việc thực hiệngửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 6 năm 2013 để tổng hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng ĐTMT, VX;
- Lưu: VT, (VX/Ha)

KT. CHỦ TỊCH
P. PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận