Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 14444/TC-HCSN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁTHỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2002/NĐ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 192/2002/QĐ-TTG

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW

Ngày 16/01/2002 Chínhphủ đã ban hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về chế độ tài chính áp dụng cho đơnvị sự nghiệp có thu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phíquản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Bộ Tài chính đã banhành Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số10/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Liên bộ Tài chính - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ(nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8/02/2002 hướng dẫn Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủtướng Chính phủ. Các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các văn bảntrên và đã đạt được một số kết quả. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ vềtình hình triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ vàQuyết định số 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị cácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện theo các nộidung sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2002/NĐ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH
SỐ 192/2001/QĐ-TTG :

1. Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền,tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan quản lý chuyên ngành, các cơ quan hànhchính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc, về các mặt:

- Số các đơn vị sự nghiệp có thu và cơ quan quản lý nhànước, các cơ quan quản lý chuyên ngành được tập huấn, hướng dẫn.

- Các hình thức và phương pháp tuyên truyền, tập huấn cácvăn bản trên

- Đánh giá về nhận thức của các đơn vị.

2. Việc triển khai phân loại đơn vị sự nghiệp có thu và traoquyền tự chủ tài chính cho các đơn vị; Lập và xét duyệt Đề án thí điểm khoánbiên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan hành chính nhà nước;trong đó:

a. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu:

- Số đơn vị sự nghiệp nói chung và số đơn vị sự nghiệp cóthu của Bộ, ngành, địa phương: Trong đó phân chia theo các lĩnh vực: giáo dục -đào tạo; y tế; khoa học công nghệ; văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phátthanh truyền hình; Sự nghiệp khác.

- Số các đơn vị sự nghiệp có thu đã được phân loại và giaoquyền tự chủ tài chính năm 2002; Trong đó: số đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phíhoạt động thường xuyên và số đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt độngthường xuyên.

b. Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

- Số cơ quan hành chính nhà nước của Bộ, ngành và địaphương.

- Số cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thí điểm khoánbiên chế và kinh phí quản lý hành chính (số cơ quan đang xây dựng đề án, số cơquan đã thực hiện khoán).

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu:

- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩmquyền giao năm 2002 của các đơn vị.

- Thực hiện sắp xếp tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động(nếu có).

- Tình hình thực hiện dự toán thu, trong đó: Thu phí, lệphí; thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ (ước thực hiện năm 2002 so với dựtoán giao, số tăng thu).

- Tình hình thực hiện dự toán chi (chi từ nguồn thu sựnghiệp, chi từ nguồn kinh phí NSNN cấp, số tiết kiệm chi).

- Tình hình thu nhập của người lao động (thu nhập bình quânđơn vị thanh toán cho người lao động so với mức lương tối thiểu do nhà nước quyđịnh).

- Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Đối với cơ quan hành chính thực hiện khoán chi:

- Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của cơquan quản lý hành chính, sau khi thực hiện khoán.

- Tình hình sắp xếp tổ chức và biên chế. Số biên chế đã thựchiện tinh giảm và các biện pháp giải quyết số biên chế dôi ra như thế nào?

- Tình hình thực hiện dự toán được giao, số tiết kiệm chiNSNN (tiết kiệm trong chi thường xuyên, tiết kiệm do tinh giảm biên chế).

- Tình hình thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quânđơn vị thanh toán cho người lao động so với mức lương tối thiểu do nhà nước quyđịnh).

- Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ CÁC KIẾN NGHỊ
CẦN THÁO GỠ; PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ:

1. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện,những vấn đề cần tháo gỡ và kiến nghị các giải pháp cần triển khai thực hiệntrong thời gian tới để mở rộng diện thực hiện khoán biên chế và kinh phí quảnlý hành chính; hoàn thành việc phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho cácđơn vị sự nghiệp có thu của Bộ, ngành và địa phương; cụ thể trên các mặt:

- Về công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành, địaphương.

- Về nhận thức và triển khai thực hiện của cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp có thu.

- Về cơ chế chính sách còn tồn tại, cần phải ban hành mớihoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

2. Phương hướng triển khai thực hiện trong năm 2003:

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủchỉ đạo các đơn vị trực thuộc; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo các Sở chuyên ngành để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩntrương báo cáo theo các nội dung trên và tổng hợp gửi Bộ Tài chính trước ngày31/01/2003 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Bộ (tỉnh):......

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
KHOÁN CHI HÀNH CHÍNH NĂM 2002

Chỉ tiêu

Đơn vị

Nội dung

Ghi chú

1

Số đơn vị thực hiện thí điểm khoán

Đơn vị

2

Số biên chế được giao

Người

3

Số biên chế có mặt đến 31/12/2001

Người

4

Số biên chế có mặt đến 31/12/2002

Người

5

Số biên chế giảm trong năm 2002

Người

Trong đó:

- Về hưu

- Thôi việc

- Chuyển công tác khác

6

Định mức giao khoán

Tr.đồng

7

Tổng số kinh phí giao khoán năm 2002

Tr.đồng

8

Tổng số kinh phí thực hiện năm 2002

Tr.đồng

9

Số kinh phí tiết kiệm được năm 2002

Tr.đồng

Trong đó:

- Do tinh giảm biên chế

- Do tiết kiệm chi

10

Phân phối sử dụng số tiết kiệm được

Tr.đồng

+ Tăng thu nhập

Tr.đồng

+ Quỹ khen thưởng

Tr.đồng

+ Quỹ phúc lợi

Tr.đồng

+ Quỹ dự phòng

Tr.đồng

11

Số thu nhập bình quân tăng thêm 1 tháng

Tr.đồng

Ngày tháng năm

Thủ trưởng đơn vị


Bộ, tỉnh.......

BIỂU TỔNGHỢP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU THỰC HIỆN
THEO NĐ 10/2002/NĐ-CP

Tổng số đơn vị

Số đơn vị thực hiện NĐ10

Chi tiết các đơn vị đã thực hiện NĐ 10

Tổng số tự thu của đơn vị

Thu nhập người lao động

Trước khi thực hiện

Thực hiện NĐ10

Trước khi thực hiện NĐ10

Thực hiện NĐ 10

NĐ 10

1

2

3

4

5

7

8

1. Các đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên

Lĩnh vực y tế

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực văn hoá thể dục thể thao

Lĩnh vực khác

2. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động

Lĩnh vực y tế

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực văn hoá thể dục thể thao

Lĩnh vực khác

Ngày tháng năm 2003

Thủtrưởng đơn vị