TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1445/CT-TTHT
V/v: chiết khấu thương mại

TpHCM, ngày 7 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Tân Hiệp Phát
Mã số thuế: 0301387752

Trả lời văn bản số 02- 12/THP-KT ngày 10/02/2012 củaCông ty về khoản chiết khấu thương mại; Cục thuế TP. có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.5, điểm 2.19 mục IV phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trịgia tăng (GTGT):

“Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thìtrên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuếGTGT.

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vàosố lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiềngiảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá,dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóađơn được giảm giá và số tiền được giảm giá.”

“Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiềnhỗ trợ của các cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lậpchứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền hỗ trợ, căn cứ mục đích hỗtrợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chi tiền.”

Căn cứ điểm 2.19 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) qui định các khoản chi không được trừ khi xác địnhthu nhập chiụ thuế bao gồm:

“Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng môigiới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chiphí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liênquan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi đượctrừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba nămđầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chikhống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi đượctrừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty áp dụng việc giảm giá căn cứ vàodoanh số hàng hoá thực tế mua thì số tiền giảm giá được tính điều chỉnh trênhoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền giảm giá không điều chỉnh trên hóa đơn màcông ty thực hiện chi trả cho khách hàng bằng tiền thì khi chi trả, Công ty lậpchứng từ chi để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ và thuộc khoản chi bịkhống chế không vượt quá 10% theo quy định trên.

Từ 1/3/2012 việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại dànhcho khách hàng công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Mục I Chương IIThông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Lưu (TTHT, HC);
- Nguyên – 265(28238)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga