BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7236/CT-TTHT ngày 04/11/2010 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm công văn của Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến đề nghị hướng dẫn về hình thức thanh toán thông qua ví điện tử. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến tham gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 1.3 mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:
“1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:
a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào”.
Căn cứ hướng dẫn trên và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 2228/NHNN-TT ngày 21/3/2011, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ di động Trực tuyến (Công ty M_Service) được Ngân hàng Nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ thanh toán thông qua ví điện tử theo hình thức như sau: khách hàng và nhà cung cấp mở tài khoản Ví điện tử tại Công ty M_Service, khách hàng chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng sang tài khoản Ví điện tử, thao tác này thực hiện trên điện thoại di động. Khách hàng mua hàng hoá, dịch vụ của nhà cung cấp, thanh toán bằng ví điện tử thì Công ty M_Service thực hiện chuyển tiền từ ví điện tử của khách hàng sang ví điện tử của nhà cung cấp, sau đó chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp, hình thức thanh toán này không dùng tiền mặt. Hình thức thanh toán trên được coi là đủ điều kiện về thanh toán qua ngân hàng trong việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán được Công ty M_Service và Ngân hàng xác nhận, cung cấp cho khách hàng là căn cứ khi kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Công ty cổ phần dịch vụ di động Trực tuyến;
- Vụ PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ PC (TCT) (2); Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).Đ. Hà
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?