BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1445 TCT/NV3
V/v thuế suất thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty chế tạo cột thép Đông Anh- Huyndai
(Khối 3A Thị trấn Đông Anh-Hà Nội)

Trả lời công văn số 095/HCKT ngày 07/04/2003 của Công ty chế tạo cột thép Đông Anh-Huyndai về thuế suất thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của mặt hàng chi tiết cột thép chưa có mặt nạ do công ty nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/19998/QĐ-BTC ngày 11/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi bổ sung tên và mức thuế suất một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 91/2000/QĐ-BTC ngày 02/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu, Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác hải quan thế giới. Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng, thì:

Mặt hàng chi tiết cột thép chưa thuộc phân nhóm 7308, mã số 7308.20.10 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% (năm phần trăm) và thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty chế tạo cột thép Đông Anh-Huyndai được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An