BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14459/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam.
(Đ/c: Đường Trần Thị Dung, KCN Phúc Khánh, Thái Bình)

Trả lời công văn số 01/CV-HD ngày 08/11/2014 của Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam về đề nghị hướng dẫn xử lý đối với 16 tờ khai khai sai loại hình để thực hiện thanh khoản trên hệ thống, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày của Công ty do thời gian đầu triển khai thủ tục trên hệ thống VNACCS còn gặp nhiều vướng mắc, khi Công ty khai 16 tờ khai xuất gia công, hệ thống thể hiện là mã loại hình “E62: xuất sản xuất xuất khẩu” thay vì mã loại hình“E52: xuất gia công” dẫn đến vướng mắc khi thanh khoản. Để tháo gỡ khó khăn này, Tổng cục Hải quan đồng ý về nguyên tắc để Công ty được sử dụng tờ khai sai mã loại hình để thanh khoản. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công để được kiểm tra hỗ trợ việc xử lý trên hệ thống.Trường hợp hệ thống không hỗ trợ thanh khoản thì thực hiện thanh khoản thủ công ngoài hệ thống và cập nhật kết quả vào hệ thống để theo dõi, quản lý tiếp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh