BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1445TM/CATBD
V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện về chính sách đối với Khu KTCK

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Văn Phòng Chính Phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới theo công văn số 1529/VPCP-VI / ngày 02/4/2003 của Văn Phòng Chính Phủ.

Bộ Thương mại cử đ/c Trần Văn Muội, chuyên viên Vụ Châu Á-TBD, người được Bộ Thương mại giao nhiệm vụ nghiên cứu, theo dõi các Khu kinh tế cửa khẩu trong nhiều năm nay tham gia Tổ công tác nói trên.

Bộ Thương mại xin trân trọng thông báo Văn Phòng Chính Phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ