BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH .

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Trả lời công vănsố 94/BQLDA-VP ngày 28/4/2011 của Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủyđiện Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của Thông tư số06/2010/TT-BLĐTBXH sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

Theo quy địnhtại điểm a, khoản 5, Điều 3 Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2010 của BộLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chungđối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhànước sở hữu 100% vốn điều lệ thì đối với các Ban quản lý dự án quan trọng quốcgia hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm A quy định tại Phụ lục số1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủđược áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,7 lần so với mức lương tốithiểu chung.

Theo đó, việcxác định Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La có thuộc Banquản lý dự án quan trọng quốc gia hay không, đề nghị Ban quản lý dự án di dân,tái định cư thủy điện Sơn La báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét vàcó văn bản gửi Bộ Xây dựng nghiên cứu, giải quyết, trường hợp cần thiết có thểtrình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủyđiện Sơn La biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào