BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/TCT-CS
V/v thuế TTĐB đối với condensate

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 80/CT-TTHT ngày 7/1/2013 của Cục thuế TP.HCM về thuế TTĐB đối với condensate(kèm theo công văn số 3487/CV-DK-TCKT ngày 17/12/2012 của Công ty TNHH MTV Dầukhí thành phố Hồ Chí Minh). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế TTĐB:

"6. Nap-ta (naphtha),condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác dùnglàm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm (trừ sản xuất xăng) do cơ sở sản xuất sảnphẩm trực tiếp nhập khẩu;

Nap-ta (naphtha), condensate, chếphẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác do cơ sở sản xuất ranap-ta (naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chếphẩm khác trực tiếp bán ra cho cơ sở sản xuất khác để sử dụng làm nguyên liệu sảnxuất sản phẩm (trừ sản xuất xăng).

Riêng đối với trường hợp cơ sở sảnxuất nhập khẩu hoặc mua trực tiếp từ các nhà sản xuất trong nước nap-ta(naphtha), condensate, chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩmkhác để làm nguyên liệu sản xuất đồng thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầuthì các cơ sở sản xuất xăng, dầu thực hiện nộp, trả thuế TTĐB khi mua nguyênliệu. Số thuế TTĐB mà cơ sở sản xuất đã nộp hoặc đã trả được khấu trừ theohướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này."

Tại Điều 8 Thông tư số05/2012/TT-BTC về thuế TTĐB hướng dẫn:

"Trường hợp người nộp thuế sảnxuất đồng thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầu bằng các nguyên liệu chịuthuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối vớinguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sởsản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuếtiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt củanguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra."

Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số05/2012/TT-BTC về thuế TTĐB hướng dẫn:

"4. Hoàn thuế TTĐB trong cáctrường hợp:

a) Hoàn thuế theo quyết định của cơquan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b) Hoàn thuế theo điều ước quốc tếmà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

c) Hoàn thuế trong trường hợp có sốtiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp lớn hơn số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phảinộp theo quy định.

…"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theotrình bày của Công ty TNHH MTV Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro):trường hợp Công ty Saigon Petro mua trực tiếp condensate từ các nhà sản xuấttrong nước để sản xuất đồng thời ra xăng, dầu và các dung môi hóa dầu, Công tySaigon Petro thực hiện trả tiền mua condensate theo giá mua đã bao gồm thuếTTĐB thì khi xác định số thuế TTĐB phải nộp của mặt hàng xăng, Công ty SaigonPetro được khấu trừ số thuế TTĐB tương ứng với số thuế TTĐB của condensate màCông ty đã sử dụng để sản xuất hàng hóa (xăng, dầu, dung môi) bán ra nếu đápứng các điều kiện về khấu trừ thuế TTĐB được quy định tại Điều 8 Thông tư số05/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp số thuế TTĐB mà Công ty đã trả khimua condensate để sử dụng sản xuất hàng hóa bán ra (xăng, dầu, dung môi) chưađược khấu trừ hết thì được khấu trừ tiếp sang kỳ sau hoặc được hoàn thuế TTĐB.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vịđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC, DNL, KK;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn