UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/UBND-TCĐT
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Bến Tre, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CPngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đốivới người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướnlao động;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXHngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty,doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cánhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Côngvăn số 121/SXD-KTXD ngày 07 tháng 4 năm 2011 về việc điều chỉnh dự toán xâydựng công trình, Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng côngtrình:

a) Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chiphí xây dựng công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theocác Công văn số: 4892/UBND- TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc công bố Đơngiá xây dựng công trình

- Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh; 4891/UBND-TMXDCBngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phầnlắp đặt trên địa bàn tỉnh; 4890/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việccông bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh; 4894/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc công bố Đơn giá vận chuyểnngang trong công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh được nhân với hệ số điềuchỉnh KĐCNC như sau:

- Các công trình trên địa bàn thànhphố Bến Tre và huyện Châu Thành: KĐCNC = 3,0.

- Các công trình trên địa bàn các huyệncòn lại trên địa bàn tỉnh Bến Tre: KĐCNC = 2,371.

b) Điều chỉnh chi phí máy thi công:

- Chi phí máy thi công trong dự toánchi phí xây dựng công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèmtheo các Công văn số: 4892/UBND- TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc côngbố Đơn giá xây dựng công trình

- Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh; 4891/UBND-TMXDCBngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phầnlắp đặt trên địa bàn tỉnh; 4890/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việccông bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh;4894/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc công bố Đơn giá vận chuyểnngang trong công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh được cộng thêm khoản chênhlệch chi phí nhân công (Qnc) và chi phí nhiên liệu, năng lượng (Qnl),trong đó:

Qnc= ∑ Cix NCix (KĐCNC - 1)

Ci: Số ca của loại máythi công i.

NCi: Chi phí tiền lươngthợ lái máy thi công i, xác định theo Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi côngxây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

KĐCNC: Hệ số điều chỉnhnhân công, xác định theo mục 1a) trên.

Qnl: được xác định theoMục II.4 của Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trìnhban hành kèm theo Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Uỷban nhân dân tỉnh.

- Đối với chi phí máy thi công trongdự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bảng giá ca máy và thiết bị thicông xây dựng công trình được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố tại Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 3 năm 2011 thì được cộng thêm khoản chênh lệch chiphí nhiên liệu, năng lượng (Qnl) theo hướng dẫn tại Công văn số 1001/UBND-TCĐT .

c) Các khoản mục chi phí khác tínhbằng tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng công trình như: Chi phí trực tiếpkhác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhàtạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, quản lý dự án, tư vấn đầu tưxây dựng, chi phí khác... tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

2. Điều chỉnh dự toán dịch vụ côngích đô thị:

a) Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chiphí dịch vụ công ích đô thị lập theo Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bến Treban hành kèm theo Công văn số 4049/UBND-TMXDCB ngày 26 tháng 10 năm 2007; Đơngiá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Công vănsố 4050/UBND- TMXDCB ngày 26 tháng 10 năm 2007; Đơn giá duy trì hệ thống chiếusáng công cộng tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Công văn số 4051/UBND-TMXDCB ngày26 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre được nhân với hệ số điều chỉnhKĐCNC như sau:

- Các công trình trên địa bàn thànhphố Bến Tre và huyện Châu Thành: KĐCNC = 2,333.

- Các công trình trên địa bàn các huyệncòn lại trên địa bàn tỉnh Bến Tre: KĐCNC = 1,844.

b) Điều chỉnh chi phí máy thi công:

- Chi phí máy thi công trong dự toánchi phí dịch vụ công ích đô thị lập theo Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh BếnTre ban hành kèm theo Công văn số 4049/UBND-TMXDCB ngày 26 tháng 10 năm 2007; Đơngiá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Công vănsố 4050/UBND- TMXDCB ngày 26 tháng 10 năm 2007; Đơn giá duy trì hệ thống chiếusáng công cộng tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Công văn số 4051/UBND-TMXDCB ngày26 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre được cộng thêm khoảnchênh lệch chi phí nhân công (Qnc) và chi phí nhiên liệu, năng lượng(Qnl), trong đó:

Qnc = ∑ Ci xNCi x (KĐCNC - 1)

Ci: Số ca của loại máythi công i.

NCi: Chi phí tiền lươngthợ lái máy thi công i, xác định theo Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi côngxây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

KĐCNC: Hệ số điều chỉnhnhân công, xác định theo mục 2a) trên.

Qnl: Được xác định theoMục II.4 của Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trìnhban hành kèm theo Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Uỷban nhân dân tỉnh.

- Đối với chi phí máy thi công trongdự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bảng giá ca máy và thiết bị thicông xây dựng công trình tỉnh Bến Tre được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố tạiCông văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 3 năm 2011 thì được cộng thêm khoảnchênh lệch chi phí nhiên liệu, năng lượng (Qnl) theo hướng dẫn tại Công văn số1001/UBND-TCĐT .

c) Chi phí quản lý chung và lợinhuận định mức được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

3. Quy định áp dụng:

Việc điều chỉnh dự toán theo mứclương tối thiểu mới áp dụng đối với những khối lượng còn lại của dự án, góithầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựngcông trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau ngàyNghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư tổ chứcthực hiện điều chỉnh dự toán đồng thời phê duyệt để áp dụng.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựngcông trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trước ngàyNghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thihành, chủ đầu tư tổ chức thực hiện điều chỉnh dự toán và báo cáo người quyết địnhđầu tư xem xét, quyết định.

c) Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày01 tháng 01 năm 2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

4. Công văn này thay cho Công văn số 3256/UBND-TCĐT ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hướngdẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng