VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1446/VPCP-ĐP
V/v: xác nhận thành phần dân tộc

Hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (Tờ trình số 05/TTr-UBDT ngày01 tháng 02 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 688/BTP-HCTP ngày 26 tháng 02 năm 2007), Công an (Công văn số 71/BCA (C11) ngày 11 tháng 01năm 2007), Nội vụ (Công văn số 4423/BNV-CCVC ngày 15 tháng 12 năm 2006), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 201/GDDT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Trung tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc) về việc thống nhất giải quyết việc xác nhận thànhphần dân tộc trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Việc xác định thành phần dân tộc của một người căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người đó để xác định. Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào một trong hai loại giấy tờ: Sổ Hộ khẩu, Chứng minh thư nhândân của người đó để xác định.

2. Từ nay, các cơ quan hành chính trong phạm vi cả nước không được tự ý đặt ra các thủ tục và cấp Giấy xác nhận thành phần dân tộc dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc, các Bộ,ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thựchiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy