TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/CT-TTHT
V/v : thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn –Bình Tây
Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304116373

Trả lời văn bản số 36/2015/CV_SGBT ngày 19/01/2015của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị giatăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13 .

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chosản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăncho vật nuôi khác;” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ công văn số 222/TCT-CSngày 20/01/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với mặt hàng thứcăn chăn nuôi;

Kể từ ngày 01/01/2015, mặt hàngbã bia nếu thuộc Danh mục thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn công bố theo Nghị định số 08/2010/NĐ-CP Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp khôngthuộc danh mục thức ăn chăn nuôi được công bố thì phải chịu thuế GTGT, áp dụngthuế suất theo quy định.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
-P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
211-5565 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga