TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/GSQL-GQ1
V/v thủ tục tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3046/HQHCM-GSQL ngày 30/10/2015 về việc thủ tục tái xuất lô hàng gỗ đã nhập khẩu từ Lào sang nước thứ ba, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương chỉ quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xut mặt hàng gỗ tròn, g xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào, Campuchia. Đối với những loại hình xuất khẩu, nhập khẩu khác với loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ từ Campuchia, Lào, cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Đối với trường hợp doanh nghiệp tái xuất lô hàng gỗ đã nhập khẩu từ Lào sang nước thba, thủ tục tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu sang nước thứ ba thực hiện theo đúng quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2765/TC HQ-GSQL ngày 01/4/2015.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:-Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải