BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

---------------------

Số: 1447/TCHQ-GSQL

V/v: Đầu tư trang thiết bị tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng CPN và vận chuyển hàng NK về kho hàng không tại ICD Mỹ Đình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS)

Trả lời công văn số 23/CV-ALS ngày05/03/2010 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đầu tư trang thiết bị tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh:

Thực hiện công tác cải cách, phát triển và hiện đại hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế, Bộ Tài chính đã quyết định tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi thành phố có 01 địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, việc đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho việc thông quan hàng hóa XNK cũng như đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan tại 02 (hai) địa điểm nêu trên phải được thống nhất như nhau; về nguyên tắc, việc đầu tư trang thiết bị tại địa điểm hoạt động sau phải tốt hơn hoặc ít nhất là bằng việc đầu tư trang thiết bị tại địa điểm hoạt động trước.

Việc đầu tư trang thiết bị chính tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng CPN gồm:

- Hệ thống mạng vi tính giữa Doanh nghiệp chuyển phát nhanh với đối tác nước ngoài để tiếp nhận bản lược khai hàng hóa nhập khẩu, chuyển bản lược khai hàng hóa xuất khẩu trước khi chuyển hàng đến; giữa Doanh nghiệp chuyển phát nhanh với Chi cục Hải quan để Doanh nghiệp thực hiện việc phân loại hàng hóa và khai báo hải quan đối với hàng hóa XNK.

- Thiết bị kiểm tra hàng hóa gồm máy kiểm tra hàng hóa (máy soi), băng chuyền.

- Thiết bị phân loại thực tế hàng hóa gồm máy Handheld Scanners / PC Select.

- Thiết bị phục vụ công tác giám sát hải quan gồm hệ thống camera…

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Giao Vụ Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan TP.Hà Nội chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS) và các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ CPN đường hàng không quốc tế sân bay Nội Bài để giám sát việc đầu tư trang thiết bị tại địa điểm làm thủ tục hải quan nêu trên đảm bảo đúng tiến độ được Bộ Tài chính phê duyệt tại công văn số 2500/BTC-TCHQ ngày 02/03/2010 của Bộ Tài chính.

2. Về vận chuyển hàng nhập khẩu từ kho hàng Nội Bài đến kho hàng của Hàng không tại ICD Mỹ Đình:

Theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 17433/BTC-TCHQ ngày 11/12/2009 của Bộ Tài chính và công văn số 6708/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2007 của Tổng cục Hải quan thì hàng hóa nhập khẩu theo đường hàng không thuộc Danh mục hàng tiêu dùng được tiếp tục vận chuyển từ kho hàng Nội Bài đến kho hàng của Hàng không tại ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu (vì đây là kho hàng Nội Bài kéo dài).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?