BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/TCHQ-GSQL
V/v NK xe ôtô là quà tặng qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu

Phúcđáp công văn số 79/UBND-TM ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc nêutại trích yếu, Tổng cục Hải quan xin có ý kiến như sau:

Căncứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 536/VPCP-QHQT ngày17/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép tiếp nhập xe ôtô là quàtặng của tỉnh U Đôm Xay nước Cộng hòa DCND Lào, công văn số 733/BTC-QLN ngày14/01/2013 của Bộ Tài chính về việc tiếp nhận xe ôtô mới 100% do tỉnh U Đôm Xay- Lào tặng tỉnh Lai Châu và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 1906/BCT-XNK ngày 07/03/2013, Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của UBND tỉnhLai Châu cho phép Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu được tiếp nhận chiếc xe ô tôTOYOTA LANDCRUIER dưới 16 chỗ ngồi, mời 100% (chưa qua sử dụng) do tỉnhU Đôm Xay nước Cộng hòa DCND Lào tặng tỉnh Lai Châu được làm thủ tục nhập khẩuvào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang tỉnh Điện Biên.

Vềthủ tục hải quan nhập khẩu xe ôtô là quà tặng nêu trên thực hiện theo quy địnhtại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế dối với hàng hóa xuất khẩu.

Đềnghị UBND tỉnh Lai Châu hướng dẫn Văn phòng UBND tỉnh liên hệ trực tiệp Chi cụcHải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang để được giải quyết thủ tục nhập khẩu cụthể.

Tổngcục Hải quan trả lời Quý Uỷ ban được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn