BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1447/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty phát điện 2
(Số 01, Lê Hồng Phong, Trà Nóc, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ)

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 421/GENCO 2-TCKT ngày 19/2/2013 của Tổng công typhát điện 2 về chính sách thuế. Do tại công văn số 421/GENCO 2-TCKT nêu trên,Tổng công ty phát điện 2 không gửi kèm các tài liệu cần thiết liên quan đếnviệc xác định chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhà thầu Sojitz nhậpkhẩu để lắp đặt gói thầu “Cung cấp vật tư thiết bị lắp đặt Tổ máy số 2” - Dự ánNhà máy nhiệt điện Ô Môn I nên Tổng cục Thuế hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

TạiKhoản 17 Điều 4 Chương I Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tàichính về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“17.Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trườnghợp sau:

a)Máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiêncứu khoa học, phát triển công nghệ;

b)Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tưcần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khíđốt.

c)Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nướcchưa sản xuất được nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê củanước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, kể cả trường hợp nhập khẩu và chothuê lại.

Đểxác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quyđịnh tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồsơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

Danhmục máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơsở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trựctiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máymóc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tưthuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nướcchưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, pháttriển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trongnước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuấtđược cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sửdụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư banhành”.

Căncứ các quy định nêu trên thì máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nướcchưa sản xuất được, được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiêncứu khoa học, phát triển công nghệ thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổngcục Thuế đề nghị Tổng công ty phát điện 2 cung cấp các tài liệu cần thiết cóliên quan và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổngcục Thuế trả lời để Tổng công ty phát điện 2 biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ