TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1447/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với hợp đồng đấu thầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long

Trả lời công văn số 36C/V-MTL ngày 21/3/2006 của Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long về việc nộp thuế GTGT của hợp đồng cung cấp thầu xe ôtô; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn nêu trên, Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long trúng thầu cung cấp 06 xe ôtô cho Ban quản lý dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên – Bộ Y tế theo giá trúng đấu giá giao tại cửa khẩu (CIF Đà Nẵng – chưa có thuế) nhưng theo Hợp đồng đã trúng thầu Ban quản lý dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên – Bộ Y tế (bên giao thầu) phải làm thủ tục hải quan và nộp thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho 06 xe ôtô nêu trên. Để đảm bảo không bị đánh trùng thuế GTGT và Ban quản lý dự án chăm sóc sức khỏe Tây Nguyên không phải trả 2 lần số thuế GTGT thì Công ty ghi hóa đơn cho Ban quản lý dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên – Bộ Y tế như sau:

- Giá bán là giá trúng đấu giá (CIF – Đà Nẵng chưa có thuế)

- Giá tính thuế giá trị gia tăng = giá trúng đấu giá (CIF – Đà Nẵng chưa có thuế) trừ đi (-) giá vốn hàng nhập khẩu (giá CIF của hãng Mitsubishi).

- Thuế suất thuế GTGT: 10%.

- Mức thuế GTGT bằng: giá tính thuế giá trị gia tăng x thuế suất

- Giá thanh toán sẽ bằng (=) giá bán + thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần MATEXIM Thăng Long được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương