ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1447/UBND-KTN
Về việc giao nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

KonTum, ngày 23tháng 8năm 2011

Kinh gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban quản lý Khu kinh tế;
- UBND các huyện, thành phố Kon Tum.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 42/TTr-SXDngày 27/6/2011 về việc uỷ quyền và giao nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng trênđịa bàn tỉnh Kon Tum cho Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế, Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành phố Kon Tum và Uỷ ban nhân dân các xã(kèm theo các văn bảncủa Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện, thành phố Kon Tum);

Căn cứ kết luận của Uỷ ban nhân dân tỉnh tạicuộc họp giao ban ngày 21/7/2011 (tại Thông báo số 219/TB-UBND ngày26/7/2011); Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1.Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấyphép xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Uỷ bannhân dân tỉnh, cụ thể:

Các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; côngtrình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài,tranh hoành tráng; các công trình xây dựng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ (trongđô thị); các công trình thuộc dự án đầu tư (kể cả các dự án có vốn đầutư trực tiếp nước ngoài) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2.Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trìnhxây dựng trong Khu kinh tế theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo đúngquy định của pháp luật.

3.Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum thực hiện cấp Giấy phép xây dựng:

- Các công trình còn lại thuộc địa giới hành chính do mìnhquản lý trừ các đối tượng quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên.

- Nhà ở riêng lẻ đô thị trong phạm vi ranh giới quy hoạchchung xây dựng đô thị, Khu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.Uỷ ban nhân dân các xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dâncư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

5.Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng tạm, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi Giấy phépxây dựng được thực hiện như quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 nêu trên.

6.Tổ chức thực hiện:

- Sở Xây dựng:

+ Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc cấp, gia hạn, điềuchỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được quy địnhtại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản bãi bỏ Quyết địnhsố 29/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệmvụ lập quy hoạch, cấp phép xây dựng.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

+ Quy định cụ thể khu vực phải xin Giấy phép xây dựng nhà ởriêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã làm cơ sở để Uỷ ban nhândân cấp xã tổ chức thực hiện việc cấp Giấy phép và quản lý trật tự xây dựngtheo quy định trên địa bàn toàn huyện, thành phố.

+ Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việccấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình theo quy địnhcủa pháp luật.

+ Tổ chức kiểm tra quản lý, xử lý các trường hợp xây dựngcác công trình trái phép trên địa bàn mình quản lý; báo cáo Uỷ ban nhân dântỉnh (thông qua Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất) xem xét, xử lý đối vớicác trường hợp vượt thẩm quyền.

7.Sở Xây dựng; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã; Banquản lý Khu kinh tế và các đơn vị liên quan xây dựng quy trình tiếp nhận và xửlý thủ tục cấp phép xây dựng (thuộc thẩm quyền) theo quy chế một cửa.

Các văn bản quy định trước đây trái với văn bản này đều bãibỏ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh báo để Sở Xây dựng, Banquản lý Khu kinh tế, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vịliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN5.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thanh Hà