VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-BTP ngày 26 tháng 01 năm 2016 về dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp giải trình, bổ sung dự thảo Nghị định:

a) Bổ sung phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định theo đúng nội dung đã giải trình tại Khoản 1 Mục II Báo cáo số 14b/BC-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp (dự thảo Nghị định quy định hoạt động dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp; bên cạnh đó, các bên tranh chấp cũng có thể tự thỏa thuận hòa giải với nhau hoặc đề nghị một cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không phải là hòa giải viên thương mại, tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại làm trung gian hòa giải tranh chấp của mình).

b) Giải trình làm rõ các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ khác, các Khoản thu hợp pháp khác quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 16 dự thảo Nghị định.

c) Rà soát bảo đảm thống nhất giữa nội dung Báo cáo giải trình tiếp thu và nội dung trong dự thảo Nghị định đối với vấn đề: căn cứ pháp lý ban hành Nghị định là Luật Thương mại ( Khoản 3 Mục II Báo cáo ); hình thức thỏa thuận hòa giải bằng lời nói ( Khoản 13 Mục II Báo cáo).

2. Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp